Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Disneyland lần đầu tổ chức lễ diễu hành tự hào đồng tính

Disneyland lần đầu tổ chức lễ diễu hành tự hào đồng tính
- Disneyland - chuỗi công viên giải trí hàng đầu thế giới - đã chính thức tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Tháng tự hào của cộng đồng LGBT.

Follow by Email