WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Chương trình bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam phát động rầm rộ và... dừng lại ở khẩu hiệu

Chương trình bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam phát động rầm rộ và... dừng lại ở khẩu hiệu
- Những thành quả bước đầu của vấn đề xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV - AIDS. -Theo TS Khuất Thu Hồng: "Việc nghiên ...

Follow by Email