Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Chú trọng nâng cao kiến thức cho lao động nữ

Chú trọng nâng cao kiến thức cho lao động nữ
- Trong đó, các lớp chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các lớp tuyên truyền về HIV/AIDS, nói chuyện bình đẳng giới, hội thảo về nuôi con khỏe, ...

Follow by Email