WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Chú trọng nâng cao kiến thức cho lao động nữ

Chú trọng nâng cao kiến thức cho lao động nữ
- Trong đó, các lớp chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các lớp tuyên truyền về HIV/AIDS, nói chuyện bình đẳng giới, hội thảo về nuôi con khỏe, ...

Follow by Email