Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年1月8日星期二

Tùng Leo: Nhân vật trong Táo Quân có câu nói kỳ thị LGBT

Tùng Leo: Nhân vật trong Táo Quân có câu nói kỳ thị LGBT
- thì đây rõ ràng là vấn đề của giới LGBT", Tùng Leo khẳng định. Anh cũng khẳng định, hình ảnh nhân vật cô Đẩu không sai nên chỉ cần giảm lại phía ...