WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

Tùng Leo: Nhân vật trong Táo Quân có câu nói kỳ thị LGBT

Tùng Leo: Nhân vật trong Táo Quân có câu nói kỳ thị LGBT
- thì đây rõ ràng là vấn đề của giới LGBT", Tùng Leo khẳng định. Anh cũng khẳng định, hình ảnh nhân vật cô Đẩu không sai nên chỉ cần giảm lại phía ...

Follow by Email