Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Trước thềm chung kết, Top 3 The Face nói gì?

Trước thềm chung kết, Top 3 The Face nói gì?
- Còn về câu nói vạ miệng tới cộng đồng LGBT, Trung Kiên 1 lần nữa đính chính, anh chỉ phát ngôn đùa giỡn. Anh không hề có ý định làm tổn thương ...

Follow by Email