Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Robert De Niro – Nam tài tử có cha lẫn con là người đồng tính

Robert De Niro – Nam tài tử có cha lẫn con là người đồng tính
- Bên cạnh vai trò diễn viên, Robert De Niro còn là một người ủng hộ nhiệt thành cho phong trào vận động quyền LGBT. Ông có tổng cộng 6 người con ...

Follow by Email