Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Phải bố trí nguồn để 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Phải bố trí nguồn để 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
- Phải bố trí nguồn để 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế ... chống HIV/AIDS trên địa bàn; thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ làm ...

Follow by Email