WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

Đối với cộng đồng LGBTQ thì đây là những dấu mốc tuyệt vời nhất trong năm 2018

Đối với cộng đồng LGBTQ thì đây là những dấu mốc tuyệt vời nhất trong năm 2018
- Nhà báo Ronan Farrow xuất hiện với tư cách là một phần của cộng đồng LGBT, trong một lễ trao giải LGBT. - Tadd Fujikawa trở thành người chơi gôn ...

Follow by Email