Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年1月2日星期三

Đối với cộng đồng LGBTQ thì đây là những dấu mốc tuyệt vời nhất trong năm 2018

Đối với cộng đồng LGBTQ thì đây là những dấu mốc tuyệt vời nhất trong năm 2018
- Nhà báo Ronan Farrow xuất hiện với tư cách là một phần của cộng đồng LGBT, trong một lễ trao giải LGBT. - Tadd Fujikawa trở thành người chơi gôn ...