Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Nhóm chống đồng tính của Nga phản đối chiếu phim về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS

Nhóm chống đồng tính của Nga phản đối chiếu phim về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS
- Không ai trong số bảy thành viên của nhóm nhạc BTS công khai xác định là LGBT. Đầu năm nay, ban nhạc pop Nga SADO OPERA, hiện đang sống ...

Follow by Email