Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Người chuyển giới có nguy cơ cao bị quấy rối tình dục và cưỡng hiếp hơn

Người chuyển giới có nguy cơ cao bị quấy rối tình dục và cưỡng hiếp hơn
- Thậm chí họ còn không được gọi đúng tên và giới tính. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy cuộc hành trình đi tìm sự bình đẳng cho cộng đồng LGBT ...

Follow by Email