Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年1月7日星期一

Nga hủy chiếu bộ phim hoà nhạc của nhóm BTS vì bị cho là đồng tính

Nga hủy chiếu bộ phim hoà nhạc của nhóm BTS vì bị cho là đồng tính
- Nhiều người trong cộng đồng LGBT cũng cảm thấy không hài lòng về việc này khi điều đó cho thấy người đồng tính đang phải chịu sự kì thị lớn tại ...