Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Malaysia: Cộng đồng LGBT bức xúc trước video cặp đồng tính bị tấn công đang lan truyền trên mạng

Malaysia: Cộng đồng LGBT bức xúc trước video cặp đồng tính bị tấn công đang lan truyền trên mạng
- Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nó đã tạo ra những phản đối rất lớn từ những nhà nhân quyền bảo vệ LGBT và cộng động mạng xã hội.

Follow by Email