WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

Malaysia: Cộng đồng LGBT bức xúc trước video cặp đồng tính bị tấn công đang lan truyền trên mạng

Malaysia: Cộng đồng LGBT bức xúc trước video cặp đồng tính bị tấn công đang lan truyền trên mạng
- Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nó đã tạo ra những phản đối rất lớn từ những nhà nhân quyền bảo vệ LGBT và cộng động mạng xã hội.

Follow by Email