WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

Hình tượng cô Đẩu trong Táo Quân có đụng chạm đến cộng đồng LGBT hay không?

Hình tượng cô Đẩu trong Táo Quân có đụng chạm đến cộng đồng LGBT hay không?
- Cụ thể, trong nhiều năm liền, cộng đồng LGBT trở thành đối tượng bị chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân chế giễu hình ảnh, đưa thông tin ...

Follow by Email