Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Chị trợ lý của anh" miệt thị người đồng tính như "Táo quân"?

Chị trợ lý của anh" miệt thị người đồng tính như "Táo quân"?
- Đặc biệt là thái độ được cho là đã “đụng chạm” với các nhân vật đồng tính và cộng đồng LGBT. Phim với nội dung xoay quanh câu chuyện giữa một ...

Follow by Email