Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年1月22日星期二

Cấp thuốc điều trị kháng vi rút HIV cho người nhiễm có thẻ BHYT

Cấp thuốc điều trị kháng vi rút HIV cho người nhiễm có thẻ BHYT
- Thông tư 27 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế BHYT) và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS có hiệu lực từ ngày ...