Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Tumblr chuẩn bị xoá sổ nội dung 'nhạy cảm', số đông người dùng phản đối

Tumblr chuẩn bị xoá sổ nội dung 'nhạy cảm', số đông người dùng phản đối
- Chính sách này đã vấp phải sự phản đối lớn từ cộng đồng LGBT và không ít người dùng khi Tumblr vốn được xem như một nơi an toàn để chia sẻ ...

Follow by Email