Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Tràn ngập show đồng tính, chuyển giới: Cởi mở hay chiêu trò?

Tràn ngập show đồng tính, chuyển giới: Cởi mở hay chiêu trò?
- Sự nở rộ của game show, talk show về LGBT cho thấy xã hội ngày càng nhìn nhận cởi mở về giới tính thứ 3. Tuy nhiên, cũng có chương trình chỉ đơn ...

Follow by Email