Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Tôi dương tính HIV/AIDS liệu bạn có thể lây không?

Tôi dương tính HIV/AIDS liệu bạn có thể lây không?
- HIV/AIDS, gần 500 sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và thành viên LGBT tham gia sự kiện “ADODDA – Hạnh ...

Follow by Email