Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Tôi dương tính HIV/AIDS liệu bạn có thể lây không?

Tôi dương tính HIV/AIDS liệu bạn có thể lây không?
- HIV/AIDS, gần 500 sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và thành viên LGBT tham gia sự kiện “ADODDA – Hạnh ...

Follow by Email