Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月28日星期五

Thiên Phú Người ấy là ai tập 8: 'Đừng nói cộng đồng LGBT không có tình yêu'

Thiên Phú Người ấy là ai tập 8: 'Đừng nói cộng đồng LGBT không có tình yêu'
- Anh muốn khẳng định cho mọi người rằng, trong cộng đồng LGBT cũng luôn có tình yêu. Trong tập 8, MC Trấn Thành chia sẻ Thiên Phú là người em ...