Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Tầm quan trọng của ngày Ruy băng đỏ đối với cộng đồng LGBT

Tầm quan trọng của ngày Ruy băng đỏ đối với cộng đồng LGBT
- Có lẽ, không phải tự nhiên khi nhắc đến những người sống chung với HIV/AIDS, xã hội thường liên tưởng ngay đến cộng đồng LGBT, nhất là những ...

Follow by Email