Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月21日星期五

'Nói tôi sao cũng được, nhưng đừng động đến cộng đồng LGBT'

'Nói tôi sao cũng được, nhưng đừng động đến cộng đồng LGBT'
LGBT cũng như những người bình thường, cũng sống cũng làm việc cũng cống hiến cho xã hội, tất nhiên sẽ có những thành phần xấu nhưng đừng ...