WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

'Nói tôi sao cũng được, nhưng đừng động đến cộng đồng LGBT'

'Nói tôi sao cũng được, nhưng đừng động đến cộng đồng LGBT'
LGBT cũng như những người bình thường, cũng sống cũng làm việc cũng cống hiến cho xã hội, tất nhiên sẽ có những thành phần xấu nhưng đừng ...

Follow by Email