Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

'Nói tôi sao cũng được, nhưng đừng động đến cộng đồng LGBT'

'Nói tôi sao cũng được, nhưng đừng động đến cộng đồng LGBT'
LGBT cũng như những người bình thường, cũng sống cũng làm việc cũng cống hiến cho xã hội, tất nhiên sẽ có những thành phần xấu nhưng đừng ...

Follow by Email