Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Nhìn lại những bộ ảnh cưới đẹp như mơ sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua tại Úc ...

Nhìn lại những bộ ảnh cưới đẹp như mơ sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua tại Úc ...
- 2017 được xem là một năm “khắc nghiệt” của cộng đồng LGBT tại Úc khi số lượng những người phản đối ngày càng gia tăng trên các phương tiện ...

Follow by Email