Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Ngoài "lên đồ" màu mè cho Katy Perry chơi Giáng sinh, NTK Công Trí còn lồng thông điệp ý nghĩa ...

Ngoài "lên đồ" màu mè cho Katy Perry chơi Giáng sinh, NTK Công Trí còn lồng thông điệp ý nghĩa ...
- tạo riêng cho Katy Perry được lấy cảm hứng từ chính cộng đồng LGBT. ... như món quà mà anh gửi tặng đến những thần dân của cộng đồng LGBT.

Follow by Email