Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Nga không thể tiếp tục cấm các sự kiện LGBT với tuyên bố này của tòa án hàng đầu châu Âu?

Nga không thể tiếp tục cấm các sự kiện LGBT với tuyên bố này của tòa án hàng đầu châu Âu?
- Tuy nhiên phía Nga vẫn chưa có động thái gì trước phán quyết này của Tòa án Nhân quyền châu Âu về quyền LGBT.

Follow by Email