Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Hôn lễ đậm màu Old Hollywood chất ngất dưới tán Cọ sa mạc tại vùng đất mộng mơ của cặp đôi ...

Hôn lễ đậm màu Old Hollywood chất ngất dưới tán Cọ sa mạc tại vùng đất mộng mơ của cặp đôi ...
- Những trái tim hoà chung nhịp đập luôn mong muốn một ngày trọng đại được khắc ghi thật ấn tượng, cộng đồng LGBT cũng có giấc mơ như thế.

Follow by Email