Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Hồ Tùng Lâm người ấy là ai: 'Mình biết làm bánh là do người yêu truyền cảm hứng'

Hồ Tùng Lâm người ấy là ai: 'Mình biết làm bánh là do người yêu truyền cảm hứng'
- Ngoài ra, khán giả còn rất ngưỡng mộ anh chàng Hồ Tùng Lâm vì đã là một người tử tế, văn minh, mang đến một hình ảnh đẹp cho cộng đồng LGBT ...

Follow by Email