Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Doanh nghiệp Việt "ứng xử" thế nào khi thị trường Trung Quốc ngày càng "khó tính"?

Doanh nghiệp Việt "ứng xử" thế nào khi thị trường Trung Quốc ngày càng "khó tính"?
- Đó là kiểu làm ăn chộp giật" - ông Nam nhìn nhận và cho biết: "Bây giờ Trung Quốc đã thay đổi, trở thành một thị trường khó tính. Họ mua hàng cũng ...

Follow by Email