Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月26日星期三

Có bạn bè đồng tính sẽ giúp bạn trở thành một người tốt hơn

Có bạn bè đồng tính sẽ giúp bạn trở thành một người tốt hơn
- Theo một cuộc nghiên cứu vừa được công bố, việc có người quen thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) đã giúp cho nhiều ...