Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Chuyện tình LGBT xúc động của nam bartender chuyển giới và nữ vận động viên ở Hà Nội: "Tụi ...

Chuyện tình LGBT xúc động của nam bartender chuyển giới và nữ vận động viên ở Hà Nội: "Tụi ...
- Chuyện tình yêu của Tôm và Nguyệt cũng giống như bao người, chỉ khác chăng họ là những người thuộc cộng đồng LGBT, nên sóng gió vì thế cũng ...

Follow by Email