Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Beauty Mom - siêu mẫu Khả Trang: Cả Fan và Anti-Fan của tôi phần lớn là giới LGBT

Beauty Mom - siêu mẫu Khả Trang: Cả Fan và Anti-Fan của tôi phần lớn là giới LGBT
- Tháng 9 vừa qua, đại diện đến từ Việt Nam - chân dài Khả Trang đã xuất sắc vượt qua 29 người mẫu khác đến từ nhiều nước trên thế giới để giành ...

Follow by Email