Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Anh có yêu một cô gái thích những điều xưa cũ không

Anh có yêu một cô gái thích những điều xưa cũ không
- Châm ngôn trong tình yêu của em: "Khi yêu, anh là cả thế giới, khi chia tay thế giới vẫn tồn tại trừ anh". Em không có khái niệm em gái nuôi, chị gái nuôi, bạn gái nuôi, bạn thân không phân biệt giới tính... anh tham khảo nhé. ... Bật mí một chút, em có xu hướng thích những điều xưa cũ, viết thư tay, cuối ...

Follow by Email