Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Đài Loan: Hôn nhân đồng giới sẽ không bị 'bức tử' bởi kết quả khảo sát

Đài Loan: Hôn nhân đồng giới sẽ không bị 'bức tử' bởi kết quả khảo sát
- Những ngày gần đây cộng đồng LGBT trên toàn thế giới đang hướng về thủ phủ của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Đài Loan (Trung ...

Follow by Email