WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?
- Theo như nghiên cứu của GLAAD, có 12% người trẻ thời đại này có xu hướng tình dục và giới tính khác với giới tính mà họ được sinh ra, sự gia tăng ...

Follow by Email