Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?
- Theo như nghiên cứu của GLAAD, có 12% người trẻ thời đại này có xu hướng tình dục và giới tính khác với giới tính mà họ được sinh ra, sự gia tăng ...

Follow by Email