Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月5日星期三

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?
- Theo như nghiên cứu của GLAAD, có 12% người trẻ thời đại này có xu hướng tình dục và giới tính khác với giới tính mà họ được sinh ra, sự gia tăng ...