Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

8 ngôi sao nổi tiếng 'đập tan' tin đồn đồng tính bằng cách này

8 ngôi sao nổi tiếng 'đập tan' tin đồn đồng tính bằng cách này
- Chia sẻ của nam diễn viên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng LGBT. Kendall Jenner. Kendall Jenner, siêu mẫu được săn đón nhất làng ...

Follow by Email