Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

7 chuyện tình đồng tính khiến dân tình không tiếc lời khen ngợi năm 2018

7 chuyện tình đồng tính khiến dân tình không tiếc lời khen ngợi năm 2018
- Thông qua những hình ảnh của mình trên mạng xã hội, các cặp đôi đồng tính mong muốn mọi người có cái nhìn khác về LGBT nói chung và tình yêu ...

Follow by Email