Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

YouTube để quảng cáo về LGBT tiếp cận trẻ em

YouTube để quảng cáo về LGBT tiếp cận trẻ em
- Đồng thời, cộng đồng LGBT tích cực tuyên chiến với những nhóm cực đoan phản đối "tình yêu cầu vồng". Chiến trường lan rộng từ những buổi tuần ...

Follow by Email