WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Xúc động với hình ảnh hàng nghìn người diễu hành ủng hộ LGBT trong mưa

Xúc động với hình ảnh hàng nghìn người diễu hành ủng hộ LGBT trong mưa
- Những người diễu hành tiếp tục kêu gọi luật pháp chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và các cơ sở trung lập về giới tính ...

Follow by Email