Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Xúc động với hình ảnh hàng nghìn người diễu hành ủng hộ LGBT trong mưa

Xúc động với hình ảnh hàng nghìn người diễu hành ủng hộ LGBT trong mưa
- Những người diễu hành tiếp tục kêu gọi luật pháp chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và các cơ sở trung lập về giới tính ...

Follow by Email