Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ

Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ
- cần sớm dạy cho con những kiến thức về giới tính, cách nhận diện và xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra để trẻ có thể tự bảo vệ mình.

Follow by Email