Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Vì sao du lịch một mình ngày càng phổ biến?

Vì sao du lịch một mình ngày càng phổ biến?
- Giới trẻ dĩ nhiên là những người dẫn đầu xu hướng này. ... Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra giới tính là yếu tố quyết định khá nhiều đến quyết ...

Follow by Email