WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Tôi đã 'come out' như thế!

Tôi đã 'come out' như thế!
- vậy mà những người không chuyển giới, có xu hướng yêu người khác giới chẳng thể hé ... ngày Luật chuyển đổi giới tính được thông qua, tôi đã "come out" với gia đình mình. ... Gia đình tôi rất lo sợ rằng tôi bị phân biệt đối xử.

Follow by Email