Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Tôi đã 'come out' như thế!

Tôi đã 'come out' như thế!
- vậy mà những người không chuyển giới, có xu hướng yêu người khác giới chẳng thể hé ... ngày Luật chuyển đổi giới tính được thông qua, tôi đã "come out" với gia đình mình. ... Gia đình tôi rất lo sợ rằng tôi bị phân biệt đối xử.

Follow by Email