Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Riot Games xác nhận Neeko thuộc "giới tính thứ 3", quẩy tung cả Đấu Trường Công lý chỉ để...làm ...

Riot Games xác nhận Neeko thuộc "giới tính thứ 3", quẩy tung cả Đấu Trường Công lý chỉ để...làm ...
- Và thậm chí tạo hình mang chủ đề 7 sắc cầu vồng của Neeko cũng được cho là một hình ảnh nhằm liên tưởng tới cộng đồng LGBT. Cuối cùng, Matt ...

Follow by Email