Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Quốc gia đầu tiên đưa LGBT vào chương trình giáo dục chính thức

Quốc gia đầu tiên đưa LGBT vào chương trình giáo dục chính thức
- Theo đó, tất cả các trường công lập sẽ được yêu cầu giảng dạy về lịch sử và phong trào đấu tranh của cộng đồng LGBT cũng như hạn chế nạn kỳ thị ...

Follow by Email