WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Quốc gia đầu tiên đưa LGBT vào chương trình giáo dục chính thức

Quốc gia đầu tiên đưa LGBT vào chương trình giáo dục chính thức
- Theo đó, tất cả các trường công lập sẽ được yêu cầu giảng dạy về lịch sử và phong trào đấu tranh của cộng đồng LGBT cũng như hạn chế nạn kỳ thị ...

Follow by Email