Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Quốc gia đầu tiên đưa LGBT vào chương trình giáo dục chính thức

Quốc gia đầu tiên đưa LGBT vào chương trình giáo dục chính thức
- Theo đó, tất cả các trường công lập sẽ được yêu cầu giảng dạy về lịch sử và phong trào đấu tranh của cộng đồng LGBT cũng như hạn chế nạn kỳ thị ...

Follow by Email