Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Phát ngôn động chạm cộng đồng LGBT, thí sinh team Thanh Hằng bị tung ảnh nghi ngờ giới tính ...

Phát ngôn động chạm cộng đồng LGBT, thí sinh team Thanh Hằng bị tung ảnh nghi ngờ giới tính ...
- Bài viết bức xúc vì Mạc Trung Kiên có lời lẽ không đúng với cộng đồng LGBT. Đồng thời cũng tung những bức ảnh nghi ngờ Trung Kiên cũng thuộc ...

Follow by Email