Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Phản ứng thảng thốt của Dustin Nguyễn khi Hương Giang gợi ý 'Gay lấy les sinh con'

Phản ứng thảng thốt của Dustin Nguyễn khi Hương Giang gợi ý 'Gay lấy les sinh con'
- Tập 19 của talkshow Just Love đã tiếp tục câu chuyện chủ đề rất được các bạn trẻ quan tâm: Hôn nhân của những người thuộc cộng đồng LGBT.

Follow by Email