Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Nở rộ chương trình cho người LGBT: Cần lắm sự nhân văn!

Nở rộ chương trình cho người LGBT: Cần lắm sự nhân văn!
- Ngày càng có nhiều gameshow, talkshow dành cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Khán giả hy vọng các chương trình sẽ mang đến ...

Follow by Email