Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Những vấn đề đặt ra từ tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn

Những vấn đề đặt ra từ tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn
- bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, dẫn đến nguy cơ mất ổn định quy mô dân số. Thực trạng đó đang tạo tiền lệ xấu, gây mất cân bằng giới tính khi sinh, ...

Follow by Email