WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Những vấn đề đặt ra từ tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn

Những vấn đề đặt ra từ tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn
- bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, dẫn đến nguy cơ mất ổn định quy mô dân số. Thực trạng đó đang tạo tiền lệ xấu, gây mất cân bằng giới tính khi sinh, ...

Follow by Email