Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Ngỡ ngàng với quan hệ 'tay ba' của anh trai Ariana Grande và một cặp đồng tính nam đã kết hôn

Ngỡ ngàng với quan hệ 'tay ba' của anh trai Ariana Grande và một cặp đồng tính nam đã kết hôn
- Mặc dù thời gian chưa dài nhưng trong cộng đồng LGBT nó như thể 5 năm vậy. Không chỉ sở hữu body cuốn hút, hai anh chàng này còn rất thông ...

Follow by Email