Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Nam giới Trung Quốc trang điểm mỗi ngày: Xã hội thời nay đòi hỏi thế

Nam giới Trung Quốc trang điểm mỗi ngày: Xã hội thời nay đòi hỏi thế
- Những người như Chen và Liu tin rằng xu hướng trang điểm ở nam giới ... Tôi nghĩ rằng sự trưởng thành và nam tính của đàn ông không phụ thuộc ...

Follow by Email