Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年11月28日星期三

Mỹ nhân chuyển giới' Trần Đoàn đội mưa bão phát cơm cho người lang thang cơ nhỡ

Mỹ nhân chuyển giới' Trần Đoàn đội mưa bão phát cơm cho người lang thang cơ nhỡ
- Những hình ảnh người đẹp chuyển giới nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Sài thành đội mưa to gió lớn đi phát cơm hộp và quà bánh cho người lang ...