Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Mô tả chân thực về những áp lực cuộc sống, công việc của giới nữ khiến phim LGBT 18+ của Hàn ...

Mô tả chân thực về những áp lực cuộc sống, công việc của giới nữ khiến phim LGBT 18+ của Hàn ...
- Bộ phim mở đầu bằng một cảnh ân ái ngắn ngủi giữa nhân vật chính, Ja-young (Moon Choi) và một người đàn ông lạ mặt. Đứng ở ngưỡng tuổi 30, ...

Follow by Email